EFTALİT

Bir Yahudi Kadının Sultan II.Abdülhamid'e Mektubu

10 Ağustos 1901 tarihinde Yahudi bir kadın Sultan II.Abdülhamit'e bir mektup yazarak Ondan,Yahudileri bulundukları müşkül durumdan kurtarmasını istiyordu.İşte o mektup: Haşmetmeab, Yahudi olarak doğdum.Bu suretle Hıristiyan aleyhindeyim.Bu arızayı yazmaya cesaret ediyorum.Zat-ı Şahaneleri Kudüs-ü Şerif'in Yahudilere Cenab-ı Hakk tarafından vaat edildiğini pek ala bilirsiniz.Bu arazi ta eskiden Yahudilerin idi ve şimdi hükümetinizin idaresindedir...Çok rica ederim Yahudilere şefkatli elinizi uzatınız ve onlara yardım ediniz.Hıristiyanların idaresi altında çok bedbahttırlar ve fena muamele görüyorlar. Yahudilerin kendilerine vaat edilen toprağı şimdi almaya hakları yoktur.Eskiden beri bu yerler onların idi.Bunun hatırası için çok rica ederim Yahudi muhacirlerin Kudüs ve İstanbul'a gelip yerleşmelerine,serbestçe dini vecibelerini yerine getirmelerine müsaade ediniz.Rabbin hukuku üzerine Hıristiyanlardan sinmesinler (kaçmasınlar).Ticaret ve seyahatlerine müsaade edilsin ve kimse onlara fenalık yapmasın ve konsoloslarınız hudut dışındakileri himaye etsin.Cenab-ı Hak mükafatını verir.Eğer Zat-ı Şahaneniz Yahudilere bir lütfederseniz vakit gelince (ben Zat-ı Şahanelerinizi temin ederim ki)Yahudiler iyi bir tebaanız olurlar ve iyi bir Türk vatanperveri olurlar.Vatanlarına sadık,vatan için ve padişahları için fedakar olur ve Rabbin kanunu mucibinde (gereğince) Havra'da sadakat yemini yaparlar.* Yahudiler din ihtilafına rağmen katiyen tebaası oldukları sultanlarına hıyanet etmezler.Yahudiler sultanlarına sadık olurlar.Yalnız istedikleri kendilerinin Yahudi kalmalarına müsaade edilmesidir.Diyanetlerine bağlı olmaya men edilirlerse iyi tebaa olamazlar.İyi tebaa olmaları için dinleri üzerine yemin etmelidirler. Zat-ı Şahanenizden çok rica ederim.Dindaşlarım Yahudilerle ittifak ediniz.Türkler gibi aynı vergiyi ve askerlik vazifesi ifa ederler.Bunun için Yahudilere Türklerin malik oldukları hakkı veriniz.Vatanlarına Türkler gibi sadık kalırlar. Ben çok bedbahtım.Ruslar benim doğduğum memlekete gitmeme mani oluyorlar.Ailem ile beraber Kudüs-ü Şerif veyahut İstanbul'a gitmek ömrümün baki kalan bir kaç senesini oralarda yaşamak istiyorum. Hıristiyanların aleyhtarı olduğum için Hıristiyanlar bana fena bir gözle bakıyor.Ben Türkiye'de ikamet etseydim ehl-i salib bir şey yapamaz,kadın olduğum halde Türk askerleriyle birlikte hürriyetimi müdafaa etmek için harb ederdim.Zat-ı Şahanelerinden arızama cevap vermenizi rica ederim. *Havra: Yahudilerin ibadet ettikleri yer. Kaynak: Vahdettin Engin,Pazarlık,s.186,187,188